Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.dietoterapianewme.pl i skierowany jest zarówno do
konsumentów, jak i przedsiębiorców. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie
internetowej Sklepu.
2. Sprzedającym jest firma Marlena Mól ul. Ogrodowa 82a 33-300 Nowy Sącz zwana także
zamiennie “Usługodawcą”.
3. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:
newme.dietoterapia@gmail.com
Sklep Internetowy https://dietoterapianewme.pl przestrzega bezwzględnie obowiązujących praw
konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach
Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o
Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach
Konsumenta. W konsekwencji, postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać
ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie
wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść
konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i
należy je stosować.

SPIS TREŚCI
• § 1. Definicje
• § 2. Zasady ogólne
• § 3. Składanie zamówień
• § 4. Koszty i termin wysyłki
• § 5. Płatności
• § 6. Odstąpienie od Umowy
• § 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
• § 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur
• § 9. Zmiana regulaminu
• § 10.Postanowienia końcowe
1. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a
posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – Marlena Mól ul. Ogrodowa 82a 33-300 Nowy Sącz. To podmiot świadczący
usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – usługi opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – produkt wirtualny, prezentowany w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa
Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta
pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.dietoterapianewme.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego.

§ 2. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem https://dietoterapianewme.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy DIETOTERAPIA NEW ME prowadzi sprzedaż swoich usług za
pośrednictwem sieci Internet.
4.Sklep DIETOTERAPIA NEW ME oferuje produkty wirtualne, które przesyła do swoich klientów w
formie elektronicznej.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować: (1)
komputerem stacjonarnym, laptopem lub innym urządzeniem multimedialnym posiadającym
dostęp do Internetu; (2) aktywnym kontem poczty elektronicznej (tzw. email); (3) przeglądarką
internetową Internet Safari lub Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych
aplikacji; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich.
7. Produkty wirtualne oferowane w sklepie DIETOTERAPIA NEW ME objęte są prawami
autorskimi. Zabrania się powielania, sprzedawania i udostępniania ich osobom trzecim bez zgody
autora.
§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.dietoterapianewme.pl są cenami brutto
podanymi w złotych polskich.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo
poda dane kontaktowe w tym dokładny adres mailowy na który produkt ma być wysłany w postaci
elektronicznej
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli
kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub
faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci
elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z
załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia
Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w
formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu
lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w
związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w
swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia
procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło,
niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-
mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane
Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed
niepowołanym dostępem osób
trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze
sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia oraz materiały na podstawie których przygotuje się
do konsultacji

10.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu na maila
Usługodawcy niezbędnych i wymaganych materiałów (punkt 9) a usługodawca ma czas do 14 dni
roboczych na wywiązanie się z obowiązku realizacji usługi
§ 4. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI
§ 4.PŁATNOŚCI
1. Na każdy sprzedany towar Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu/ zamówienia przesłany na
wskazany przy zakupie adres mailowy
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych zamieszczonych na stronie Usługodawcy
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić
od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w
ust. 8 niniejszego § 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożona przykład:
– pisemnie na adres: Marlena Mól ul. Ogrodowa 82a 33-300 Nowy Sącz – w formie elektronicznej
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newme.dietoterapia@gmail.com
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
– od dnia zawarcia umowy, czyli momentu dokonania zakupu produktu od Usługodawcy
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
§ 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego
w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego
zbierane są dobrowolnie oraz zgodnie z wolą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub
świadczenia Usługi dodatkowej.
3. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu realizacji Zamówienia.
4. Z uwagi na fakt, iż dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji Zamówienia, mogą one
być przekazane: (1) podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, tj.
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; oraz (2) w
przypadku zakupów w Sklepie Internetowym za pomocą płatności elektronicznej lub kartą płatniczą
– podmiotom obsługującym tę formę płatności; natomiast (3) w razie zakupów na raty –
instytucjom kredytującym zakup; (4) podmiotom odpowiedzialnym za wysyłkę wiadomości email w
przypadku zapisu na newsletter.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub realizacji usługi
dodatkowej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy lub świadczenia usługi.
6. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
7. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we
wprowadzanych danych:

– W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku “Potwierdzam zamówienie”
Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość zmiany danych wprowadzonych
podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje
przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej
umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie
Klienta.
§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz
pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w
sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.
1214).
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a
Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w
siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej.
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod
adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800 889 866.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z
punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Towaru do Klienta niebędącego konsumentem za pośrednictwem
przewoźnika, Klient ten obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie
Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.
6. W oparciu o dyspozycje art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru wobec
Klienta niebędącego konsumentem, zostaje wyłączona.
7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Usługodawcą a
Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze
względu na siedzibę Usługodawcy.
§ 11. ZMIANA REGULAMINU
1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w
życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego.
2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za
pośrednictwem korespondencji e-mail.
3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu
Internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku
akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w
Sklepie internetowym nie są możliwe.
4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do
usunięcia konta w każdym czasie.
5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat
lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma
prawo odstąpienia od umowy.
6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.